Predložka v úlohe (ne)priateľa

Povedali by sme, že s takými jednoduchými slovami, ako sú predložky, nemôže byť žiadny problém. Veď je to neohybný a neplnovýznamový slovný druh. Čo už len môže byť na ich písaní náročné? 

Vo väčšine prípadov je ich použitie bezproblémové. Niekoľko typov spojení však narobí nepríjemnosti aj zdatným textárom, pretože ich nesprávny tvar je viac-menej všeobecne zaužívaný. A na tie sa v nasledujúcich riadkoch bližšie pozrieme.

Záleží na/závisí od

Záležať, závisieť, na, od. V praxi sa tieto slová veľmi často spájajú nesprávnym spôsobom.

Sloveso závisieť sa vždy viaže s predložkou od. To znamená, že nie sme závislí na sociálnych sieťach, ale sme závislí od sociálnych sietí

V prípade slova záležať je to zase vždy predložka naSprávne teda povieme: Záleží na tom, ako sa rozhodneme. Určite nie: Záleží od toho, ako sa rozhodneme. 


Vzhľadom na/vzhľadom k

Aj predložka vzhľadom sa spája s peripetiami. A to najmä v spojení s ďalšou predložkou. Hoci je často počuť väzbu vzhľadom k niečomu, nenechajte sa zmiasť. Predložka vzhľadom sa viaže s akuzatívom a slúži na vyjadrenie zreteli. A teda jedinou správnou možnosťou je v tomto prípade vzhľadom na

Správne: Vzhľadom na nedostatok informácií používali nesprávnu väzbu.
Nesprávne: Vzhľadom k tomu boli zmätení.


Jednoduché to nie je ani s medzerami. Prečítajte si, ako ich zvládnuť: NEMAJTE MEDZERY V PRAVIDLÁCH. POUŽÍVAJTE MEDZERY SPRÁVNE.


Na alebo pre?

Najčastejšie sa s touto dilemou stretávame pri opisoch produktov. Stačí, aby plnili nejaký účel a už je problém na svete. Vidíme to pri výrazoch, ako napr.: pre dosiahnutie účinnejšej hydratácie. Tento gramatický tvar je však nesprávny. Vždy, keď hovoríme o tom, aký účel produkt plní, používame väzbu s predložkou na.

Správne je to teda takto: na dosiahnutie účinnejšej hydratácie. 

Zúčastniť sa na

Zúčastnili ste sa kurzu pravopisu? No tak o tom veľmi pochybujem. ;) Sloveso zúčastniť sa sa viaže vždy s lokálom, a teda s predložkou na.

Nesprávne: Zúčastnil som sa kurzu pravopisu.
Správne: Zúčastnila som sa na kurze pravopisu.


S, so, z, zo

Kým niekomu sa to môže javiť ako samozrejmé, iní sa trápia aj s predložkami s, z a ich vokalizovanými tvarmi - so, zo.

Najjednoduchšou pomôckou je odpovedať si na pádové otázky a odpoveď je hneď jasná.

S kým? S čím? Z koho? Z čoho?


Hoci sú predložky neplnovýznamový slovný druh, vety bez nich nemajú význam. Avšak svoj význam strácajú, ak sa používajú nesprávne. Teraz by ste to však mali zvládnuť na jednotku.

Foto: pixabay.com, giphy.com

Kontaktný formulár

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na 0948 941 942, info@identiq.sk alebo vyplňte kontaktný formulár:

Moment, prosím, formulár sa nahráva...